Lắp điện thoại bàn VNPT TPHCM chất lượng ổn định, tiết kiệm chi phí

Lắp điện thoại bàn VNPT TPHCM chất lượng cuộc gọi ổn định, liên lạc thông suốt cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Điện thoại bàn Vnpt TPHCM, cung cấp các dịch vụ gọi nội hạt, liên tỉnh và quốc tế truyền thống, liên tỉnh và quốc tế VoIP, gọi di động và các dịch vụ giá trị gia tăng khác.

 Điện thoại gọi nội hạt:

Dịch vụ điện thoại bàn Vnpt TPHCM gọi nội hạt là dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng điện thoại cố định được thiết lập trong phạm vi địa giới hành chính của một Tỉnh/Thành phố.

Cách sử dụng: Để sử dụng điện thoại nội hạt trong TPHCM, khách hàng chỉ cần quay đủ 7 chữ số đăng ký của thuê bao: XXXXXXX

Điện thoại gọi liên tỉnh:

Cuộc gọi điện thoại bàn Vnpt TPHCM liên tỉnh là cuộc gọi điện thoại được thiết lập giữa một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố này đến một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố khác và ngược lại, thông qua mạng viễn thông liên tỉnh.

Cách sử dụng: Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại liên tỉnh khách hàng cần quay số như sau: 0 + AC + SN.

  •  Chữ số 0 là mã truy nhập mạng liên tỉnh.
  •  AC (Area Code) là mã vùng điện thoại cho các tỉnh, thành phố..
  • SN (Subscribe Number) là số thuê bao cần gọi..

 Điện thoại Quốc tế:

Dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp: Dịch vụ gọi trực tiếp đi quốc tế là dịch vụ mà khách hàng có thể trực tiếp quay số trên máy điện thoại đến một thuê bao khác.

Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp đi quốc tế, khách hàng bấm theo công thức: 00 + CC + AC + SN

  • 00 là mã truy nhập gọi đi quốc tế.
  •  CC (Country Code) là mã nước cần gọi.
  •  AC (Area Code) là mã vùng của nước cần gọi.
  •  SN (Subscribe Number) là số máy điện thoại cần gọi.

 Dịch vụ điện thoại Quốc tế gọi số:

Điện thoại bàn Vnpt TPHCM gọi số là cuộc điện đàm mà người gọi quay số 110 gọi điện thoại viên quốc tế, cung cấp số điện thoại cần gọi đến ở các nước và yêu cầu nối thông. Điện thoại viên sẽ hoàn tất thủ tục tiếp thông để phục vụ khách đàm thoại.

Người gọi quay số trực tiếp đến số 101 và yêu cầu điện thoại viên quốc tế tiếp thông đến một số máy điện thoại do người gọi định rõ ở một số nước khác trên thế giới.

Bảng giá cước điện thoại bàn Vnpt TPHCM

Bảng giá cước điện thoại bàn Vnpt TPHCM
Bảng giá cước điện thoại bàn Vnpt TPHCM
Bảng giá cước các dịch vụ công thêm điện thoại bàn Vnpt TPHCM
Bảng giá cước các dịch vụ công thêm điện thoại bàn Vnpt TPHCM

Lắp điện thoại bàn VNPT TPHCM giúp khách hàng tận dụng tối đa công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh; đặc biệt là tiết kiệm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh và hình ảnh của khách hàng trên thị trường.

 

 

Trò chuyện trên FACEBOOK