Lắp đặt điện thoại cố định VNPT tại TPHCM

Lắp đặt điện thoại cố định VNPT tại TPHCM cho khách hàng gọi đi và nhận cuộc gọi đến từ nội hạt, liên tỉnh, quốc tế, điện thoại di động… VNPT TPHCM hiện đang cung cấp 2 loại điện thoại cố định: hữu tuyến và vô tuyến.

Khuyến mại lắp đặt điện thoại cố định VNPT tại TPHCM

Điện thoại trong nước:

Điện thoại nội hạt:

Khái niệm:

Dịch vụ điện thoại nội hạt là dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng điện thoại cố định được thiết lập trong phạm vi địa giới hành chính của một Tỉnh/Thành phố.

Cách sử dụng:

Để sử dụng điện thoại nội hạt trong TPHCM, khách hàng chỉ cần quay đủ 7 chữ số đăng ký của thuê bao: XXXXXXX

Điện thoại liên tỉnh:

Khái niệm:

Cuộc gọi điện thoại liên tỉnh là cuộc gọi điện thoại được thiết lập giữa một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố này đến một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố khác và ngược lại, thông qua mạng viễn thông liên tỉnh.

Cách sử dụng:

Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại liên tỉnh khách hàng cần quay số như sau: 0 + AC + SN.

Trong đó:

– Chữ số 0 là mã truy nhập mạng liên tỉnh.

– AC (Area Code) là mã vùng điện thoại cho các tỉnh, thành phố..

– SN (Subscribe Number) là số thuê bao cần gọi..

 Điện thoại Quốc tế:

Dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp:

Khái niệm:

Dịch vụ gọi trực tiếp đi quốc tế là dịch vụ mà khách hàng có thể trực tiếp quay số trên máy điện thoại đến một thuê bao khác.

Cách sử dụng:

Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp đi quốc tế, khách hàng bấm theo công thức: 00 + CC + AC + SN

Trong đó:

– 00 là mã truy nhập gọi đi quốc tế.

– CC (Country Code) là mã nước cần gọi.

– AC (Area Code) là mã vùng của nước cần gọi.

– SN (Subscribe Number) là số máy điện thoại cần gọi.

 Dịch vụ điện thoại Quốc tế gọi số:

Khái niệm:

Điện thoại gọi số là cuộc điện đàm mà người gọi quay số 110 gọi điện thoại viên quốc tế, cung cấp số điện thoại cần gọi đến ở các nước và yêu cầu nối thông. Điện thoại viên sẽ hoàn tất thủ tục tiếp thông để phục vụ khách đàm thoại.

Cách sử dụng:

Người gọi quay số trực tiếp đến số 101 và yêu cầu điện thoại viên quốc tế tiếp thông đến một số máy điện thoại do người gọi định rõ ở một số nước khác trên thế giới.

Lắp đặt điện thoại cố định VNPT tại TPHCM vừa giúp khách hàng tận dụng tối đa công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh; đặc biệt là tiết kiệm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh và hình ảnh của khách hàng trên thị trường.

Trò chuyện trên FACEBOOK